F. č. 30.docFormuláre

Formulár č.1 - Žiadosť o vydanie preukazu Žiak - Pilot LŠZ
Formulár č.2 - Žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti preukazu Pilot LŠZ
Formulár č.3 - Osvedčenie o absolvovaní výcviku
Formulár č.4 - Protokol z teoretickej skúšky pilota LŠZ
Formulár č.5 - Protokol z praktickej skúšky pilota LŠZ
Formulár č.6 - Vysvedčenie o teoretickom preskúšaní pred praktickým výcvikom
Formulár č.7 - Protokol z teoretického preskúšania pred výcvikom
Formulár č.8 - Písomný súhlas zákonného zástupcu neplnoletého s vykonaním výcviku
Formulár č.9 - Protokol z dodatočnej skúšky LŠZ
Formulár č.10 - Žiadosť o schválenie typového vzoru
Formulár č.11 - Oznámenie o úmysle zhotoviť LŠZ
Formulár č.12 - Prehlásenie o ukončení stavby LŠZ
Formulár č.13 - Záverečný protokol o stave LŠZ
Formulár č.14 - Protokol o meraní hmotnosti a polohách ťažiska
Formulár č.15 - Protokol o tesnosti pitotstatickej sústavy
Formulár č.16 - Protokol o kompenzácii magnetického kompasu
Formulár č.17 - Program pozemných a letových skúšok - návrh skúšobného pilota
Formulár č.18 - Žiadosť o vydanie ZPLS a pridelenie poznávacej značky 
Formulár č.19 - Protokol z letových skúšok
Formulár č.20 - Prehľad o plnení požiadaviek osvedčovacieho predpisu
Formulár č.21 - Žiadosť o vydanie, predĺženie PLS a zápis do evidencie
Formulár č.22 - Osvedčenie o typovom vzore (OTV)
Formulár č.23 - Žiadosť o povolenie úpravy, prestavby LŠZ a zástavby zariadení
Formulár č.24 - Dotazník LŠZ / Dotazník LŠZ - vírnik
Formulár č.25 - Žiadosť o výmaz LŠZ z evidencie SFUL
Formulár č.26 - Žiadosť o vydanie exportného osvedčeniaformular26.doc
Formulár č.30 - Prihláška za člena SFUL

Súbory na stiahnutie:

© Copyright 2011 - 2018 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.