Postup pre predĺženie preukazu spôsobilosti pilot LŠZ po skončení doby platnosti

Žiadateľ o predĺženie preukazu spôsobilosti pilot LŠZ musí splniť tieto podmienky:

 1. Podať na adresu SFUL, letisko Boľkovce, 984 01 Lučenec žiadosť o vydanie predlženie preukazu spôsobilosti pilot LŠZ na predpísanom formulári (originál) formulár č.2, kde v časti „A“ vyznačí skutočnú dobu platnosti.
 2. Uhradiť na účet SFUL určenú výchovnú penalizáciu  70 €.
 3. Predložiť neplatný preukaz spôsobilosti (originál).
 4. Predložiť originál platného osvedčenia zdravotnej spôsobilosti minimálne II. triedy.
 5. Byť aktuálne platným členom SFUL.
 6. Absolvovať kondičné lety v rozsahu stanovenom hlavným letovým inšpektorom.
 7. Absolvovať praktickú skúšku u hlavného letového inšpektora.
 8. Po ukončení praktického preskúšania predloží preukaz spôsobilosti na predĺženie.

Hlavný letový inšpektor:

 1. Písomne poverí inštruktora/inšpektora na vykonanie kondičných letov.
 2. V poverení s ohľadom na dobu neplatnosti PS stanoví rozsah kondičných letov.
 3. Neplatný PS podmienečne predĺži na dohodnutú dobu, za účelom kondičných letov, kde vyznačí meno povereného inštruktora/inšpektora.

Poverený inštruktor / inšpektor:

 1. Svojím podpisom potvrdí, že poverenie prijíma.
 2. Originál poverenia vráti hlavnému letovému inšpektorovi.
 3. V žiadosti o predlženie PS v časti „B“, po skončení kondičných letov vypíše a podpíše riadok „4“ a odošle na adresu:
  Slovenská federácia ultraľahkého lietania letisko Boľkovce, 984 01 Lučenec

Po skončení kondičných letov hlavný letový inšpektor vykoná praktickú skúšku, predĺži preukaz spôsobilosti o dva roky mínus 1 deň a do evidencie leteckého personálu SFUL doloží protokol z praktickej skúšky (originál) formulár č.5.

Upozornenie: 

Výkonná rada stanovuje s účinnosťou od 1. 1. 2012 jednorazový mimoriadny členský príspevok  70 € na obnovenie platnosti Preukazu pilot LŠZ, ak žiadosť o predĺženie bola podaná  po skončení doby jeho platnosti.

Súbory na stiahnutie:

© Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.