Postup pre získanie kvalifikácie a preukazu technik údržby LŠZ

 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky Smernice SFUL 1/2010 Hlava 8, ods.1
 2. Uchádzač písomne žiada SFUL o zaradenie do školenia na získanie kvalifikácie technik údržby LŠZ. Prílohy žiadosti sú:
   1. kópia občianskeho preukazu,
   2. dokladovanie skúsenosti s lprevádzkou LŠZ
   3. potvrdenie o minimálne dvojročnej praxi v prevádzke a údržbe LŠZ, alebo fotokópia preukazu technik údržby lietadiel vydaného LÚ SR.
 3. SFUL vyhodnotí úroveň a úplnosť príloh, splnenie podmiebnok Smernice SFUL 1/2010 Hlava 8, ods.1, určí a oznámi termín školenia všetkým uchádzačom.
 4. Uchádzač v určenom termíne absolvuje školenie v rozsahu:
   • letecký zákon 143/1998 Z.z.                                                                              2 hodiny
   • nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 – vybrané časti     2 hodiny
   • aktuálne poverenie pre SFUL, t. č. 3/2009-P                                                      1 hodina
   • osvedčovanie spôsobilosti LŠZ Smernica SFUL 2/2010                                      2 hodiny
   • zachovanie trvalej spôsobiosti, opravy, úpravy a prestavby LŠZ                        3 hodiny
   • postupy osvedčovania spôsobilosti LŠZ                                                             2 hodiny
   • predlžovanie platnosti PLS LŠZ, dodatočná skúška                                             2 hodiny
   • konštrukčné časti LŠZ a technické podmienky ich spôsobilosti                            6 hodín
   • praktické ukážky postupov osvedčovania spôsobilosti, dodatočnej skúšky
    a uvoľňovania LŠZ do prevádzky                                                                       5 hodín 
                                                                                                        Spolu           25 hodín

   • teoretické a praktické skúšky frekventantov
 1. Po absolvovaní školenia a preukázaní dobrej úrovne získných teoretickcýh a praktických vedomostí SFUL v súlade s Poverením 3/2009-P strana 2, odst. 3 vydá preukaz spôsobilosti „Technik údržby LŠZ“. Školenia a skúšky organizuje a vedie hlavný technik SFUL. Lektormi školenia sú vybraní inšpektori-technici SFUL a externí prednášajúci.

Súbory na stiahnutie:

© Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.