Postup pre vydanie preukazu spôsobilosti pilot LŠZ

Žiadateľ o vydanie preukazu spôsobilosti pilot LŠZ musí splniť tieto podmienky:

 1. Byť aktuálne platným členom SFUL.
 2. Podať SFUL na predpísanom formulári žiadosť o vydanie preukazu pilot LŠZ (originál) formulár č.2 s prílohami, na adresu Slovenská federácia ultraľahkého lietania letisko Boľkovce, 984 01 Lučenec.
 3. V čase podania žiadosti dovŕšiť vek 17 rokov.

Prílohy k žiadosti o vydanie preukazu spôsobilosti pilot LŠZ:

  1. osvedčenie potvrdené vedúcim prevádzky výcvikového strediska (ďalej len PrVS) SFUL o absolvovaní praktického výcviku s uvedením druhu a typu LŠZ na predpísanom formulári (originál) formulár č.3,
  2. platný preukaz spôsobilosti žiak – pilot LŠZ (originál),
  3. vysvedčenie o vykonaní teoretickej skúšky u hlavného letového inšpektora SFUL , alebo ním písomne povereného inšpektora podľa bodu 1.2 smernice č. 5/2009,  v súlade s požiadavkami smernice 7/2010, (originál) formulár č.4,
  4. protokol z praktickej skúšky pilota LŠZ u hlavného letového inšpektora, alebo ním písomne povereného inšpektora (originál) formulár č.5,
  5. platné osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti. 
Súbory na stiahnutie:

© Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.