Postup pri vykonaní dodatočnej skúsky a predĺžení platnosti PLS

 1. Majiteľ alebo prevádzkovateľ LŠZ doručí na adresu SFUL žiadosť o predĺženie platnosti PLS (formulár č.21)
 2. Žiadateľ s prehliadajúcim inšpektorom technikom LŠZ SFUL alebo povereným technikom údržby LŠZ SFUL dostatočne v predstihu s dátumom ukončenia platnosti PLS LŠZ dohodne miesto a termín vykonania dodatočnej skúšky. Vyplní Dotazník LŠZ (formulár č.24)
 3. Inšpektor – technik LŠZ alebo poverený technik údržby LŠZ SFUL vykoná dodatočnú skúšku v rozsahu najmenej podľa predtlače Protokolu z dodatočnej skúšky (formulár č.9). Pri nej porovná administratívny stav LŠZ deklarovaný v Dotazníku LŠZ so skutočným stavom zaznamenaným v dokladoch LŠZ, najmä denníku lietadla, lietadlovej knihe, kartách motora, vrtule, rotora. Zistí dôvod prípadných nezhôd v dokumentácii a zaistí ich odstránenie. Skutkový stav zaznamená do druhej časti protokolu z dodatočnej skúšky.
 4. Prehliadajúci inšpektor technik alebo poverený technik údržby LŠZ vykoná osobne technickú prehliadku pristaveného LŠZ, porovná údaje draku motora, vrtule, rotora (typ, výrobné  číslo, motohodiny, nálet ...)a zistený stav zapíše do Protokolu z dodatočnej skúšky v tretej časti. Tiež zistí celkový technický stav pristaveného LŠZ a zapíše ho do štvrtej časti protokolu z dodatočnej skúšky.
 5. Na základe všetkých zistených skutočností využije všetky dostupné prostriedky a skúsenosti posúdi celkový stav prehliadaného LŠZ.
 6. Prehliadajúci inšpektor technik alebo poverený technik údržby LŠZ vyplní a podpíše Záverečný protokol o stave LŠZ (formulár č.13) a jednoznačne odporučí alebo neodporučí predĺžiť platnosť PLS, prípadne určí podmienky  predĺženia resp. obmedzenia. Vyznačí doklady , ktoré kontroloval (denník lietadla, lietadlová kniha ....).  Zápis do evidencie nevyplňuje.
 7. Majiteľ, prevádzkovateľ, resp. prehliadajúci technik doručí na adresu SFUL  spolu  alebo jednotlivo tieto úplne vyplnené a podpísané doklady:
  • Žiadosť o predĺženie platnosti PLS (ak nebola doručená pred vykonaním dodatočnej skúšky) 
  • Dotazník LŠZ
  • Protokol z dodatočnej skúšky
  • Záverečný protokol o stave LŠZ 
  • PLS platné v dobe doručenia žiadosti o jeho predĺženie
  • Určenú výchovnú penalizáciu, ak žiadosť o predĺženie platnosti PLS bola doručená po uplynutí doby jeho platnosti
 8. Po prijatí riadne a úplne vyplnených dokladov podľa bodu 7 hlavný  technik SFUL predĺži platnosť PLS na dobu podľa aktuálneho časového harmonogramu konania dodatočnej skúšky uverejneného na www.sful.sk a doručí predĺžené PLS žiadateľovi.

Poznámka:

Náklady spojené s predĺžením platnosti PLS vykonaným podľa aktuálneho časového harmonogramu hradí SFUL z členského príspevku žiadateľa.

Náklady spojené s predĺžením platnosti PLS vykonaným v inom termíne hradí žiadateľ po vzájomnej dohode priamo prehliadajúcemu inšpektorovi technikovi alebo poverenému technikovi údržby LŠZ. SFUL sa na úhrade týchto nákladov nepodieľa.
 

Upozornenie:

Výkonná rada stanovuje s účinnosťou od 1. 1. 2012 jednorazový mimoriadny členský príspevok  70 € na vydanie alebo obnovenie platnosti akýchkoľvek preukazov spôsobilosti po skončení doby ich platnosti

Mimoriadny členský príspevok použije SFUL ako výchovný prostriedok pre zábudlivý a inak postihnutý personál a na krytie zvýšených nákladov na vydanie alebo obnovenie platnosti preukazu spôsobilosti po skončení jeho platnosti. Týka sa to hlavne každého opakovaného vydania žiackeho preukazu pilota LŠZ, obnovenie platnosti preukazu pilota LŠZ a preukazu letovej spôsobilosti LŠZ po uplynutí doby platnosti preukazu.

Netýka sa to tých, ktorí si budú predlžovať platnosť platného preukazu, t. j.  ak úkony boli vykonané  ešte v dobe platnosti dokladu a potrebné doklady o predĺžení (kontrolu techniky pilotáže, žiadosť, protokol z dodatočnej skúšky, dotazník, protokol o stave LŠZ, a iné) budú doručené do sídla SFUL po uplynutí nie viac ako 5 kalendárnych dní od ich vystavenia resp. vykonania.

Súbory na stiahnutie:

© Copyright 2011 - 2018 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.