Postup vykonania dodatočnej skúšky

 pripredlžení a obnove platnosti PLS

  1. Vlastník, alebo prevádzkovateľ (ďalej žiadateľ) LŠZ doručí na adresu HT SFUL dôsledne vyplnenú žiadosť (formulár č. 21)  pri predlžení PLS aspoň 15 dní pred ukončením platnosti PLS, pokiaľ sa žiadateľ nezúčastní vykonania  dodatočnej skúšky LŠZ podľa časového harmonogramu prehliadok SFUL.

 

  1. Žiadateľ s kontrolujúcim * inšpektorom - technikom (ďalej len IT) LŠZ SFUL pred ukončením platnosti PLS dohodne miesto a termín vykonania dodatočnej skúšky LŠZ.

 

  1. IT LŠZ SFUL vykoná dodatočnú skúšku v rozsahu najmenej podľa predtlače  protokolu z dodatočnej skúšky LŠZ (formulár č.9). Pri nej porovná administratívny stav LŠZ so skutočným stavom zaznamenaným v dokladoch LŠZ, najmä denníku lietadla, lietadlovej knihe, v kartách: motora, vrtule, rotora. Zistí dôvod prípadných nezhôd v dokumentácii a zaistí ich odstránenie. Skutkový stav zaznamená  v poznámkach protokolu z dodatočnej skúšky LŠZ.

 

  1. IT LŠZ SFUL vykoná fyzicky dodatočnú skúšku pristaveného LŠZ, porovná údaje draku, motora, vrtule, rotora (typ, výrobné  číslo, motohodiny, nálet ...) a zistený stav zapíše do protokolu z dodatočnej skúšky LŠZ.

 

  1. Na základe zistených skutočností posúdi celkový stav prehliadaného LŠZ.

IT LŠZ SFUL vyplní a podpíše v protokole z dodatočnej skúšky LŠZ  v časti Vyjadrenia  inšpektora – technika a jednoznačne určí či LŠZ ODPORÚČA – NEODPORÚČA VYDAŤ PLS, alebo či PREDLŽUJE – NEPREDLŽUJE  PLS do: DDMMRRRR. Prípadne určí podmienky pre vydanie, predĺženie, obnovu PLS.  Platnosť PLS vyznačí v PLS kontrolovaného LŠZ, Zapíše kontrolu v dokumentácii LŠZ.( denník lietadla, lietadlová kniha a p. Záznam v centrálnej evidencii LŠZ SFUL NEVYPLŇUJE! Záznam vyplní  HT SFUL.

 

  1. Kontrolujúci IT doručí na adresu HT SFUL do 5.pracovných dní tieto vyplnené a podpísané tlačivá:

-          Žiadosť ( formulár č 21), ak nebola  HT SFUL doručená

-          Protokol z dodatočnej skúšky LŠZ (formulár č 9). 

 

  1. HT SFUL po prijatí riadne a úplne vyplnených dokladov podľa bodu 6 urobí zápis v protokole z dodatočnej skúšky v časti Záznam v centrálnej evidencii LŠZ SFUL a všetky podklady uloží do dokumentácie daného LŠZ. Súčasne záznam vykoná aj v elektronickej evidencii LŠZ SFUL.

 

  1. Ak žiadosť o predlženie PLS podľa bodu 1 nebola doručená počas doby jeho platnosti, IT predlžuje platnosť PLS podľa bodu 5 iba v prípade, ak mimoriadny členský príspevok už bol uhradený na účet SFUL a žiadateľ má o tom doklad. V inom prípade  žiadosť ( formulár č 21),  protokol z dodatočnej skúšky LŠZ (formulár č 9) a neplatný PLS doručí kontrolujúci IT do 5. Pracovných dní  na adresu HT SFUL. PLS bude obnovený po uhradení mimoriadneho členského príspevku na účet SFUL, resp. v hotovosti do pokladne  SFUL. HT SFUL určí postup obnovy platnosti PLS. Po obnovení platnosti PLS platný PLS doručí HT SFUL vlastníkovi resp. podľa dohody prevádzkovateľovi LŠZ.

 

Poznámka:

Náklady spojené s predĺžením platnosti PLS vykonaným podľa aktuálneho časového harmonogramu hradí SFUL.

Náklady spojené s predĺžením platnosti PLS vykonaným v inom termíne hradí žiadateľ po vzájomnej dohode priamo IT LŠZ SFUL. SFUL sa na úhrade týchto nákladov nepodieľa.                    

 

*  V ojedinelých prípadoch môže niektoré oprávnenia a povinnosti namiesto IT vykonať aj technik údržby LŠZ SFUL na základe písomného poverenia od HT SFUL.        

 

Súbory na stiahnutie:

© Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.