Postup pri vývoze LŠZ zo SR

 1. Vývozca oznámi psomne úmysel vyviezť LŠZ zo SR do zahraničia (bez formuláru).
 2. Vývozca doručí na adresu SFUL:
  1. žiadosť o vydanie exportného osvedčenia (formulár č.26) - ak ho krajina dovozu vyžaduje,
  2. žiadosť o výmaz LŠZ z evidencie SFUL (formulár č.25), ak LŠZ bude evidované v inom registri alebo evidencii,
  3. letovú príručku LŠZ,
  4. príručku pre údržbu a obsluhu LŠZ,
  5. doklad o vykonanej údržbe a opravách LŠZ, minimálne zápisy v lietadlovej knihe, kartách motora, vrtule,
  6. povolenie pre prevádzku rádiových vysielačov, ak sú súčasťou LŠZ.
 3. Určený inšpektor-technik SFUL vykoná kontrolu technického stavu LŠZ, vyplní protokol z dodatočnej skúšky - (formulár č. 9) a doručí ho na adresu SFUL spolu s osvedčením o zápise do evidencie LŠZ.
 4. Po doručení vyššie uvedených dokladov SFUL vykoná výmaz LŠZ z evidencie SFUL. SFUL pošle doklad o výmaze na adresu žiadateľa.

Súbory na stiahnutie:

© Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.