ROZHODNUTIE
Č.p.: 18209/2015/PKŠOD-002-38001

Dopravný úrad ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 48 ods. 3 zákona č.143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernice leteckého úradu SM 12 Osobitné podmienky na stavbu a prevádzku lietajúcich športových zariadení (ďalej len "osobitné podmienky") zo dňa 15. februára 2001 v znení neskorších zmien a doplnení,

po posúdení žiadosti Slovenskej federácie ultraľahkého lietania, ktorá je registrovaná ako občianske združenie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, so sídlom Letisko Boľkovce, 984 01 Lučenec, IČO 31788998, o poverenie na výkon činností podľa § 48 ods. 3 leteckého zákona doručenej Dopravnému úradu dňa 20.08.2015 ev. č. 30124/2015 a na základe vykonaného štátneho odborného dozoru zo dňa 6. až 7. októbra 2015,

v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

poveruje

SLOVENSKÚ FEDERÁCIU ULTRAĹAHKÉHO LIETANIA o. z.

(ďalej len "SFUL")

Na výkon nasledovných činností:

 1. Dozor nad stavbou, overovanie spôsobilosti pri individuálnej amatérskej stavbe lietajúcich športových zariadení (ďalej len "LŠZ"), overovanie letovej spôsobilosti LŠZ a vydávanie preukazov letovej spôsobilosti LŠZ pre

      a) letúne a vrtulníky, ktoré nemajú viac ako dve miesta, s maximálnou vzletovou hmotnosťou (ďalej len "MTOM"), ktorá nepresahuje
         i)   300 kg pre jednomiestny pozemný letúň/vrtulník, alebo
         ii)  450 kg pre dvojmiestny pozemný letúň/vrtulník, alebo
         iii) 330 kg pre jednomiestny obojživelný letúň alebo jednomiestny plavákový letúň/vrtulník, alebo
         iv) 495 kg pre dvojmiestny obojživelný letúň alebo dvojmiestny plavákový letúň/vrtulník za predpokladu, že pri prevádzke ako plavákový letúň/vrtulník a ako pozemný letúň/vrtulník neprekročí oba limity MTOM určené pre tieto lietadlá, 
         v)  472,5 kg pre dvojmiestne pozemné lietadlo vybavené celkovým záchranným padákovým systémom namontovaným na trup lietadla,
         vi) 315 kg pre jednomiestne pozemné lietadlo vybavené úplným padákovým záchranným systémom namontovaným na trup lietadla, 

a pre lietadlá s kritickou rýchlosťou alebo najmenšou rýchlosťou ustáleného letu pri pristávacej konfigurácii nepresahujúcou 35 uzlov kalibrovanej rýchlosti letu (CAS),

     b) jednoduché maximálne dvojmiestne historické lietadlá a ich repliky s MTOM max. 600 kg, ktoré spľňajú tieto kritétia
        i)   ich pôvodná konštrukcia bola vytvorená pred 1.1.1955
        ii)  ich výroba bola zastavená pred 1.1.1975 

     c) jednoduché maximálne vojmiestne lietadlá osvedčené na prevádzku s jedným pilotom, z ktorých aspoň 51% zostrojili amatéri alebo neziskové organizácie amatérov na svoje vlastné účely a bez akéhokoľvek obchodného zámeru, s najvyššou MTOM nepresahujúcou 600 kg,

     d) jednomiestne a dvojmiestne gyroplány s MTOM nepresahujúcou 560 kg,

     e) vetrone s hmotnosťou prázdneho lietadla najviac 80 kg, ak ide o jednomiestne lietadlo, alebo 100 kg, ak ide o dvojmiestne lietadlo, vrátene lietadiel, ktorých vzlet/pristátie sa uskutočňuje prostredníctvom nôh posádky

ktoré sa nesmú používať v obchodnej prevádzke, na leteckú dopravu alebo na výkon leteckých prác, nakoľko sa jedná o lietadlá podľa Prílohy II nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES v platnom znení.

 1. Výcvik a overovanie odbornej spôsobilosti leteckého personálu LŠZ a vydávanie preukazov spôsobilosti leteckého personálu LŠZ a ich evidenciou.
 2. Prideľovanie poznávacích značiek LŠZ, s prideleným písmenom "M" v evidenčnej značke pre všetky lietadlá a následných troch ľubovoľných číslic od 001 až do 999 a evidencia LŠZ.

 I. Podmienky výkonu činností pri plnení rozsahu poverenia

Činnosti uvedené v skôr uvedených bodoch 1 až 3 tohto poverenia musia byť vykonávané iba pre LŠZ evidované SFUL, ktoré vlastnia právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzické osoby, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt v Slovenskej republike, alebo ktoré prevádzkujú právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzické osoby, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt v Slovenskej republike a letecký personál a technický personál týchto LŠZ.

 1. v súlade s leteckým zákonom, medzinárodnými štandardami, odporúčanými postupmi a ostatnými záväzkami Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva, ktoré vyplývajú z uzatvorených medzinárodných zmluv, členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a v medzinárodných organizáciach ako aj v súlade s vnútroštátnymi platnými právnymi predpismi, postupmi a dohodami,
 2. odborne spôsobilým personálom a zodpovedajúcimi technickými a organizačnými prostriedkami,
 3. výcvik a overovanie odbornej spôsobilosti leteckého personálu LŠZ a vydávanie preukazov spôsobilosti leteckému personálu LŠZ nie je obmedzený štátnym občianstvom Slovenskej republiky a trvalým pobytom v Slovenskej republike.

 II. Povinnosti poverenej organizácie pri výkone poverenia

SFUL je pri výkone poverenia poninná:

 1. vytvoriť a udržiavať odborne spôsobilý personál a oraganizačnú štruktúru, ktorá umožní výkon činností uvedených v bodoch 1 až 3 tohto poverenia,
 2. predkladať Dopravnému úradu, divízii civilného letectva na posúdenie a schválenie zoznam osôb a preukazovať Dopravnému úradu ich odbornú spôsobilosť, ktoré zabezpečia dozor nad individuálnou amatérskou stavbou a overovaním spôsobilosti LŠZ a overovaním odbornej spôsobilosti leteckého a technického personálu LŠZ podľa § 48 ods. 3 leteckého zákona. Zoznam osôb spolu s dokladmi potvrdzujúcimi ich oprávnenie SFUL aktualizuje a predkladá na schválenie Dopravnému úradu,
 3. spracovávať a predkladať Dopravnému úradu na schválenie osnovy a postupy pre teoretickú výučbu, praktický výcvik a skúsky z teoretických vedomostí žiadateľov o vydanie, zachovanie a obnovu preukazu spôsobilosti pilot LŠZ a ostatných príslušných oprávení/kvalifikácií pre LŠZ,
 4. spracovávať a predkladať Dopravnému úradu na schválenie smernice a technické normy na stavbu a overovanie letovej spôsobilosti LŠZ,
 5. spracovávať a predkladať Dopravnému úradu na schválenie prevádzkové smernice a výnimky prevádzky, ktoré sú špecifické pre LŠZ,
 6. zapracovať pripomienky Dopravného úradu do svojej činnosti a zabezpečiť dostupnosť smerníc, technických noriem, osnov a postupov pre vlastníkov a prevádzkovateľov LŠZ a letecký alebo technický personál LŠZ,
 7. zabezpečiť stálu informovanosť členov SFUL a umožniť ostatnému leteckému personálu LŠZ prístup k leteckým predpisom a aktuálnym informáciam publikovaných Leteckou informačnou službou Slovenskej republiky, ktoré sa vzťahujú na prevádzku LŠZ,
 8. viesť v elektronickom formáte, určenom Dopravným úradom a zabezpečiť jej pravidelnú aktualizáciu, evidenciu pre:
  1. LŠZ a ním pridelených značiek,
  2. vydané preukazy spôsobilosti pilot LŠZ, pilot - žiak LŠZ, kvalifikácie inštruktor, skúšobný pilot a technik údržby SFUL
  3. osoby zaradené do výcviku podľa bodu 2.
 9. Dopravnému úradu posielať aktualizovanú evidenciu podľa písmena "h" pri výkone akejkoľvek zmeny a to najneskôr do 30 dní od dátumu zmeny na adresy elektronickej pošty register.lietadiel@nsat.sk a letecky.personal@nsat.sk vo formáte určenom Dopravným úradom,
 10. zaslať aj písomne Dopravnému úradu vykonanú zmenu vo formáte podľa časti II písm. h. ods. 1., v prípade akejkoľvek zmeny v údajoch predkladaných Dopravnému úradu podľa písm. i. pokiaľ ide o LŠZ vybavené núdzovým vysielačom polohy (ELT) a s prideleným UIN kódom a to najneskôr do dvoch týždňov od dátumu zmeny na adresu:
  Dopravný úrad
  Divízia civilného letectva
  Register lietadiel Slovenskej republiky
  Letisko M. R. Štefánika
  823 05 BRATISLAVA 
 11. okamžite oznamovať Dopravnému úradu prípady, keď bolo zistené, že vlastníci, prevádzkovatelia alebo posádky LŠZ vážne porušili podmienky ich prevádzky,
 12. zadržiavať alebo odoberať preukazy letovej spôsobilosti a preukazy spôsobilosti leteckého alebo technického personálu LŠZ, ak nespľňajú podmienky stanovené pre zachovanie platnosti,
 13. nariaďovať mimoriadne preskúšanie z techniky pilotáže alebo povinné kondičné lety s inštruktorom, ak sa spochybní spôsobilosť leteckého personálu LŠZ,
 14. spracovávať a predkladať Dopravnému úradu ročnú správu o činnosti SFUL podľa bodov 1 až 3 tohto poverenia, ktorej súčasťou je aj prehľad o evidovaných LŠZ, evidovaných preukazov spôsobilosti leteckého personálu a preukazov letovej spôsobilosti LŠZ, najneskôr do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok,
 15. zaviesť a udržiavať systém riadenia kvality činnosti SFUL v rozsahu tohto poverenia a odstraňovať prípadné nedostatky a ich príčiny,
 16. oznámiť najneskôr v lehote 10 dní, Dopravnému úradu prípady, keď nastane pri výkone tohto poverenia porušenie plnenia povinností stanovených týmto poverením. O vzniku a spôsobe riešenia uvedených prípadov SFUL bezodkladne informuje Dopravný úrad,
 17. dôsledne dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na ochranu osobných údajov fyzických osôb.

III. Práva poverenej organizácie pri výkone poverenia

SFUL má pri výkone tohto poverenia právo:

 1. vyžadovať a kontrolovať plnenie povinností členov SFUL a leteckého personálu LŠZ evidovaných alebo prevádzkovaných SFUL,
 2. stanovovať postupy a požiadavky na vydanie a zachovanie platnosti preukazov letovej splsobilosti LŠZ,
 3. overovať splsobilosť pri individuálnej amatérskej stavbe, overovať letovú spôsobilosť, vydávať preukazy letovej spôsobilosti LŠZ a stanovovať požiadavky na zabezpečenie letovej spôsobilosti LŠZ schváleným personálom SFUL,
 4. udržiavať a aktualizovať technické normy, stanovujúce minimálne požiadavky na navrhovanie a posudzovanie spôsobilosti LŠZ a všetky uskutočnené zmeny predkladať Dopravnému úradu na pripomienkovanie a schválenie,
 5. viesť, udržiavať a aktualizovať systém vedenia evidencie LŠZ a sledovať platnosť ich preukazov letovej spôsobilosti,
 6. overovať spôsobilosť leteckého a technického personálu LŠZ,
 7. stanovovať postupy a požiadavky na výcvik, teoretické a praktické preskúšanie, vydanie, zachovanie a obnovu platnosti preukazov splsobilosti leteckého personálu LŠZ,
 8. vykonávať pravidelné odborné školenia leteckého a technického personálu LŠZ,
 9. overovať odbornú spôsobilosť leteckého personálu LŠZ iba schválenými inšpektormi. Zoznam inšpektorov LŠZ s dokladmi potvrdzujúcimi ich kvalifikáciu SFUL aktualizuje a predkladá Dopravnému úradu, ktorý má právo schváliť len osoby, ktoré sú na výkon tejto činnosti pre Dopravný úrad prijateľné.

 IV. Platnosť poverenia a záverečné ustanovenia

 1. Vydaním tohto poverenia nie sú dotknuté žiadne práva a povinnosti Dopravného úradu na výkon štátneho odborného dozoru v civilnom letectve.
 2. Vydaním tohto poverenia nevzniká SFUL nárok na finančnú kompenzáciu od Dopravného úradu za činnosti určené v poverení a Dopravný úrad nevyčleňuje zo svojho rozpočtu žiadnu finančnú čiastku do doby uzatvorenia zmluvného vzťahu.
 3. Na základe porušenia povinností a oprávnení uvedených v tomto poverení Dopravný úrad pozastaví alebo zruší platnosť tohto poverenia.
 4. Prípadným pozastavením alebo zrušením platnosti tohto poverenia nevznikajú SFUL žiadne nároky voči Dopravnému úradu na náhradu škôd.
 5. V prípade zmeny všeobecne záväzného právneho predpisu upravujúceho predmet tohto poverenia môže Dopravný úrad zmeniť, obmedziť, alebo zrušiť poverenie.
 6. Toto poverenie je platné do 30. novembra 2020.
 7. Toto poverenie je neprenosné na inú právnickú alebo fyzickú osobu.
 8. Týmto poverením sa zrušuje poverenie Leteckého úradu Slovenskej republiky č.p.: 01699/2013/P/SLP-009-10831 zo dňa 19. júna 2013.
 9. Týmto rozhodnutím nie je dotknutá povinnosť žiadateľa splniť podmienky vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poverenie na stiahnutie:

© Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.