Preambula

Na základe podmienok pre stavbu a prevádzku LŠZ určených DÚ SR rozhodnutím z 19. 6. 2013 SFUL vydáva upravené a doplnené postupy pre výkon poverenia vyplývajúceho z uvedeného rozhodnutia.

Tieto postupy nadobúdajú účinnosť dňom 1. 5. 2014 včítane a zároveň strácajú účinnosť doterajšie postupy.

Postupy sú záväzné pre všetkých aktuálnych členov, funkcionárov a letecký personál SFUL a tiež pre všetky LŠZ v evidencii SFUL.

Za aktívneho člena SFUL sa považuje riadne prijatý riadny, ročný, čestný člen SFUL, ktorý využíva práva a má riadne plnené členské povinnosti vyplývajúce z členstva a to priebežne počas platnosti preukazov spôsobilosti.

Za doručenú poštu považuje SFUL zásielku doručenú výhradne na doručovateľskú adresu, t. j. SFUL, letisko Boľkovce 227, 984 01  Lučenec, kde je zapísaná do knihy doručenej pošty, alebo doručená osobne s dátumom po podpísaní sprievodného listu oprávnenou osobou SFUL, ktorá zároveň zabezpečí zapísanie a distribúciu zásielky.

Upozornenie:

Výkonná rada stanovuje s účinnosťou od 1. 1. 2012 jednorazový mimoriadny členský príspevok  70 € na vydanie alebo obnovenie platnosti akýchkoľvek preukazov spôsobilosti po skončení doby ich platnosti

Mimoriadny členský príspevok použije SFUL ako výchovný prostriedok pre zábudlivý a inak postihnutý personál a na krytie zvýšených nákladov na vydanie alebo obnovenie platnosti preukazu spôsobilosti po skončení jeho platnosti. Týka sa to hlavne každého opakovaného vydania žiackeho preukazu pilota LŠZ, obnovenie platnosti preukazu pilota LŠZ a preukazu letovej spôsobilosti LŠZ po uplynutí doby platnosti preukazu. Netýka sa to tých, ktorí si budú predlžovať platnosť platného preukazu, t. j.  ak úkony boli vykonané  ešte v dobe platnosti dokladu a potrebné doklady o predĺžení (kontrolu techniky pilotáže, žiadosť, protokol z dodatočnej skúšky, dotazník, protokol o stave LŠZ, a iné) budú doručené do sídla SFUL po uplynutí nie viac ako 5 kalendárnych dní od ich vystavenia resp. vykonania.

Súbor na stiahnutie:

© Copyright 2011 - 2019 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.