S T A N O V Y

Občianskeho združenia Slovenská federácia ultraľahkého lietania, so sídlom letisko Boľkovce 227, 984 01 Lučenec, IČO : 31788998 , DIČ : 2021430301 registrovaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky - číslo : VVS/1-900/90-14215

PREAMBULA

 

 1. Slovenská federácia ultraľahkého lietania (ďalej len SFUL) – občianske združenie pozostávajúca z individuálnych členov alebo pridružených klubov, či iných skupín, ktorá svojou činnosťou chce napomáhať rozvoju rekreačného a športového lietania na lietajúcich športových zariadeniach, ich bezpečnému užívaniu ako aj ich vývoju a konštrukcii. SFUL občianske združenie bolo založené rozhodnutím ustanovujúceho Valného zhromaždenia SFUL konaného 6. 6. 1998 v Banskej Bystrici a vzniklo na základe registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky – číslo: VVS/1-900/90-14215 zo dňa 19. 6. 1998
 2. Rozhodnutím členskej schôdze konanej dňa 24. 4. 2004, boli prijaté nové STANOVY zohľadňujúce aktuálne potreby občianskeho združenia a jeho členov a platnú legislatívu, ktoré v celom rozsahu zrušujú a nahrádzajú doterajšie stanovy a organizačný poriadok prijaté ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 19. 6. 1998.
 3. Stanovy boli upravené rozhodnutím členskej schôdze konanej dňa 17. 3. 2012, 16.3.2013, 22.2.2014 a 25.2.2017.

 

ČASŤ I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA.

Článok 1.
Identifikácia združenia 

 1. Názov občianskeho združenia: Slovenská federácia ultraľahkého lietania.
 2. Sídlo občianskeho združenia: letisko Boľkovce 227, 984 01 Lučenec, Slovenská republika.
 3. Cieľom činnosti SFUL je v súlade s platnými právnymi predpismi a v prípade potreby na základe štátom alebo EÚ vydaných povolení a licencií, či už združeniu, alebo jeho jednotlivým členom
 • Vykonávať činnosť v rozsahu poverenia licencie alebo iného  splnomocnenia vydaného v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich činnosť civilného letectva, či už na úrovni štátu SR alebo EÚ
 • Propagovať rekreačné a športové lietanie poriadaním športových podujatí, zletov, leteckých dní prostredníctvom médií, poriadaním výstav, súťaží a pod.
 • Vydávať a rozširovať letecké časopisy.
 • Udržiavať a nadväzovať styky so zahraničnými organizáciami podobného zamerania a zúčastňovať sa na práci medzinárodných komisií.
 • Naplnenie a realizácia práva členov slobodne sa združovať v dobrovoľnom a apolitickom občianskom združení  s cieľom zmysluplného a prospešného trávenia voľného času.
 • Dobrovoľná amatérska činnosť v oblasti konštrukcie, stavby, renovácie , údržby a prevádzky lietadiel včítane lietajúcich športových zariadení.
 • Dobrovoľná amatérska činnosť v oblasti civilného letectva podľa platného živnostenského oprávnenia.
 1. O rozšírení , alebo zmene činnosti združenia rozhoduje členská schôdza v súlade s týmito stanovami.
 2. Organizačné jednotky združenia s vlastnou právnou subjektivitou: Združenie nemá vytvorené.
 3. Trvanie občianskeho združenia: Občianske združenie je založené na dobu neurčitú.
 4. Charakter občianskeho združenia: Dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb v zmysle zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.
  1. Identifikácia občianskeho združenia: IČO : 31788998, DIČ : 2021430301
 5. Registrácia občianskeho združeniaMinisterstvo vnútra SR , číslo : VVS/1-900/90-14215 zo dňa 19. 6. 1998

 

ČASŤ II.

MAJETOK a zásady hospodárenia združenia.

Článok 2. 
Majetok občianskeho združenia.

 

 1. Majetok občianskeho združenia je súbor vecí, práv a oceniteľných hodnôt a je tvorený z nasledovných položiek:
 • Základné členské príspevky, ročné členské príspevky členov združenia v zmysle stanov,
 • Sponzorské príspevky fyzických a právnických osôb,
 • Peňažné a nepeňažné dary fyzických a právnických osôb,
 • Peňažné prostriedky získané v rámci a z činnosti občianskeho združenia a jeho členov,
 • Veci a oceniteľné práva získané delimitáciou , resp. iným spôsobom od iných občianskych združení,
 • Veci zakúpené z peňažných prostriedkov vytvorených združením slúžiace na výkon činnosti jeho členov.

 

 1. Majetok občianskeho združenia je evidovaný a účtovaný v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a môže byť použitý výlučne na plnenie účelu združenia a v prospech jeho členov.

 

 1. O použití majetku združenia rozhoduje podľa aktuálnych potrieb združenia a jeho členov prezident združenia v medziach a na základe rozhodnutí prijatých členskou schôdzou , v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Článok 3.
Účtovné obdobie, Účtovná závierka a výkazníctvo

 

 1. Účtovným obdobím združenia je kalendárny rok. Vedenie účtovníctva zabezpečuje prezident občianskeho združenia.

 

 1. Ročná účtovná závierka sa zostavuje po uplynutí účtovného obdobia v čase a spôsobom upraveným právnymi predpismi a predkladá sa spolu s návrhom na prípadné použitie a rozdelenie zisku na schválenie členskej schôdzi. Účtovná závierka sa archivuje počas celej doby trvania občianskeho združenia.

 

 1. Občianske združenie vytvára sústavu ekonomických informácií, vedie účtovníctvo, spracováva a štátnym orgánom poskytuje výkazy a informácie o svojej činnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Článok 4.
Rezervný fond

 

 1. Občianske združenie vytvorí rezervný fond, ktorý možno použiť na krytie prípadných nepredvídaných strát, alebo mimoriadnych výdavkov združenia . O použití rezervného fondu rozhoduje prezident .

 

 1. Prezident združenia vytvorí účtovne a prevedie do rezervného fondu 10% disponibilných peňažných prostriedkov združenia podľa účtovného stavu k tomuto dňu.  Rezervný fond sa bude každoročne dopĺňať o sumu určenú rozhodnutím členskej schôdze, tak, aby jeho zostatok bol vždy najmenej vo výške 10% disponibilných finančných prostriedkov občianskeho združenia ku koncu predchádzajúceho kalendárneho roka.

ČASŤ III.

POSTAVENIE, PRÁVA A POVINNOSTI členov združenia .

Článok 5. 
Členstvo v občianskom združení .

 

 1. Členmi občianskeho združenia SFUL sa môžu stať fyzické aj právnické osoby, záujemcovia o činnosti súhlasné s ods. 3  bez ohľadu na ich náboženskú, politickú, štátnu príslušnosť a národnosť.

 

 1. Záujemca o členstvo v občianskom združení musí vyplniť , podpísať a doručiť prezidentovi združenia písomnú prihlášku.
  Členstvo v OZ SFUL môže byť:
 • Riadne členstvo
  • Čestné členstvo

 

Výkonná rada rozhodne o druhu udeleného členstva

 

 1. Riadnym členom sa stáva fyzická a právnická osoba, ktorá splní podmienky dané v článku 6 týchto stanov.

 

 1. Čestným členom sa stáva fyzická alebo právnická osoba, ktorú na základe kladného prínosu pre organizáciu, na návrh člena SFUL, alebo výkonnej rady jeho čestné členstvo schváli členská schôdza. Čestný člen má všetky práva a povinnosti riadneho člena s výlukou povinnosti platiť vstupný a ročný členský príspevok.
 2. Pokiaľ záujemca splní podmienky vyžadované stanovami občianskeho združenia, výkonná rada na najbližšom zasadaní rozhodne o prijatí záujemcu za člena a v prípade kladného rozhodnutia o tom informuje nového člena.
 3. V prípade, ak výkonná rada zamietne žiadosť záujemcu o členstvo v občianskom združení, prezident oznámi túto skutočnosť záujemcovi do 30 dní od prejednania žiadosti spolu s odôvodnením rozhodnutia.

 

 1. Výkon práv a povinností člena občianskeho združenia začína prijatím záujemcu za člena podľa článku 5 ods. č. 6 týchto stanov uhradením členských príspevkov v rozsahu a výške podľa aktuálneho uznesenia členskej schôdze na účet, alebo v hotovosti do pokladne SFUL. Výkon práv a povinností člena občianskeho združenia môže byť obmedzený,  alebo pozastavený len na základe stanov, alebo na základe odôvodneného rozhodnutia výkonnej rady a v súlade so stanovami a platnými právnymi predpismi. Členský príspevok je určený na činnosť organizácie a po zaplatení je nevratný.

 

 1. Člen občianskeho združenia nesmie vykonávať  práva  na ujmu  práv a oprávnených záujmov ostatných členov združenia a združenie a jeho orgány musia  zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými členmi rovnako.
  1. Členstvo v združení zaniká
   1. vystúpením
    Člen združenia môže podať písomné oznámenie o vystúpení zo združenia. Oznámenie môže podať, písomne ktorémukoľvek členovi výkonnej rady,  alebo prezidentovi SFUL, alebo poštou na adresu sídla SFUL. Členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vystúpení. Oznámenie  prejedná výkonná rada na najbližšom zasadaní a člena , ktorý podal oznámenie o vystúpení , prezident SFUL vyškrtne z radov členov SFUL.

 

 1. vylúčením
  Za hrubé porušenie stanov združenia a za konanie poškodzujúce SFUL, môže každý člen združenia, pokiaľ sa o takomto konaní dozvie, podať návrh na vylúčenie ktoréhokoľvek člena SFUL zo združenia. Návrh prerokuje výkonná rada, vylúčenie odporučí,  alebo neodporučí a so svojim stanoviskom ho predloží členskej schôdzi . Vylúčenie je platné po schválení 2/3 väčšinou členov prítomných na členskej schôdzi. Po schválení vylúčenia členskou schôdzou, prezident SFUL, vyškrtne vylúčeného člena z radov členov SFUL.
  1. smrťou člena

 

 1. zaniknutím
  Členstvo v združení zaniká členovi, ktorý k 31.1. príslušného roka nezaplatil členský príspevok na daný rok nezaplatil ho ani v náhradnom termíne, ktorým je spravidla prvá členská schôdza konaná po 31.1. v danom roku. Výnimku zo splatnosti členského príspevku môže schváliť výkonná rada na žiadosť člena , najdlhšie však na dobu 6 mesiacov. Člena, ktorý nezaplatil členský príspevok, po prerokovaní výkonnou radou, prezident SFUL vyškrtne z radov členov SFUL. 

 

 

Článok 6.
Práva a povinnosti ČLENOV ZDRUŽENIA.

 • Každý člen združenia má najmä tieto práva :

 

 1. Podieľať sa na činnosti občianskeho združenia v ľubovoľnej záujmovej činnosti, ktorá je náplňou združenia.

 

 1. Navrhovať kandidátov , voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia, písomne a s odôvodnením požiadať prezidenta o zvolanie mimoriadnej členskej schôdze s uvedeným ním navrhovaného programu a navrhovať orgánom združenia všetko, čo považuje za potrebné na ochranu svojich záujmov a zlepšenie činnosti združenia.

 

 1. Zúčastniť  sa členskej schôdze , požadovať  na  nej informácie  a vysvetlenia  týkajúce  sa   záležitostí  združenia ,  ktoré  súvisia  s jeho činnosťou a  uplatňovať na  ňom návrhy.

 

 1. Požadovať od prezidenta a orgánov občianskeho združenia informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia zo združením .  Ak orgán združenia nemôže poskytnúť požadovanú informáciu ústne , alebo ak o to člen združenia požiada, je povinný poskytnúť mu informácie písomne do 30 dní odo dňa doručenia takejto žiadosti. Písomnú informáciu zasiela orgán združenia členovi na jeho náklady na ním požadovanú adresu , ústne informácie poskytne v sídle združenia . Orgány združenia môžu odmietnuť poskytnúť informácie len spôsobom a v rozsahu stanovenom zákonom.

 

 1. Ak člen  združenia považuje rozhodnutie jeho orgánov,  proti  ktorému  už  nemožno  podľa  stanov podať opravný prostriedok, za nezákonné alebo odporujúce  stanovám, môže do 30 dní odo dňa,  keď sa o ňom dozvedel, najneskôr  však do 6 mesiacov od rozhodnutia požiadať príslušný okresný súd o jeho preskúmanie v súlade s § 15 zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

 

 1. Po zrušení občianskeho združenia s likvidáciou má člen právo na podiel na likvidačnom zostatku v zmysle stanov .
 • Každý člen združenia má najmä tieto povinnosti :

 

 1. Najneskôr po rozhodnutí o prijatí za člena podľa týchto stanov časť III ods. 3 uhradí vstupný členský príspevok vo výške určenej aktuálnym uznesením členskej schôdze.

 

 1. Po rozhodnutí a prijatí za člena podľa týchto stanov časť III ods. 3 uhradí ročný členský príspevok vo výške určený aktuálnym uznesením členskej schôdze.

 

 1. Riadne a včas v lehotách určených výkonnou radou združenia platiť ročné členské príspevky určené členskou schôdzou.

 

 1. Rešpektovať rozhodnutia orgánov občianskeho združenia a rešpektovať práva a záujmy ostatných členov združenia.

 

 1. Pri svojej činnosti v rámci združenia postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi , stanovami a rozhodnutiami jeho orgánov a v rámci svojich možností a schopností sa podieľať na činnosti združenia, tvorbe a zveľaďovaní jeho majetku , chrániť, rozširovať a udržiavať majetok občianskeho združenia, ktorý mu bol zverený orgánmi združenia.

 

 1. Aktívne spolupracovať s orgánmi združenia a upozorňovať ich na každú skutočnosť, ktorá by mohla mať za následok škodu na majetku združenia alebo inú ujmu.

 

 • všeobecné ustanovenie

 

 1. Každý člen združenia má okrem práv upravených stanovami všetky ďalšie práva a povinnosti stanovené najmä zákonom číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky .

ČASŤ IV.

ORGÁNY občianskeho združenia .

Článok 7. 
Orgánmi občianskeho združenia sú :

 1. Členská schôdza občianskeho združenia,
 2. Výkonná rada občianskeho združenia,
 3. Prezident občianskeho združenia,
 4. Revízna komisia občianskeho združenia ,

Funkčné obdobie orgánov občianskeho združenia volených členskou schôdzou je trojročné, ak členská schôdza nerozhodne inak .

 

Článok 8.
Členská schôdza .

 

 1. Najvyšším orgánom občianskeho združenia je členská schôdza. Člen združenia sa zúčastňuje na členskej schôdzi osobne alebo v zastúpení iným členom združenia na základe písomného splnomocnenia .

 

 1. Na členskej schôdzi sa zúčastňujú aj prezident, výkonná rada, revízna komisia združenia, prípadne iné prizvané osoby .
  1. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí najmä:
 • rozhodovanie o zmene stanov,
 • voľba a odvolanie prezidenta, členov výkonnej rady a revíznej komisie občianskeho združenia ,
 • schválenie účtovnej závierky , rozhodnutie o rozdelení zisku , prípadne úhrade strát združenia ,
 • rozhodnutie o zrušení občianskeho združenia ,
 • schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov združenia , resp. osôb činných pre združenie,
 • rozhodnutie o všetkých otázkach, ktoré zákon, alebo stanovy zahŕňajú do členskej schôdze.

 

 1. Členská schôdza môže v prípade potreby rozhodovať aj o iných zásadných otázkach, a aj vtedy ak prislúchajú iným orgánom združenia . Rozhodnutie členskej schôdze v takejto veci je záväzné pre všetky orgány združenia.

 

 1. Členská schôdza sa koná najmenej raz za kalendárny rok a zvoláva ju prezident združenia pozvánkou zaslanou všetkým prevádzkam Výcvikového strediska  SFUL, funkcionárom SFUL a novým riadnym členom SFUL prijatým v období od poslednej členskej schôdze. Pre ostatných členov SFUL sa pozvánka uverejní na web stránke SFUL
  1. Pozvánka na členskú schôdzu musí okrem identifikačných údajov združenia obsahovať aj :
 • miesto, dátum a hodinu konania členskej schôdze a údaj, či sa zvoláva riadna alebo mimoriadna členská schôdza,
 • program rokovania členskej schôdze ,
 • ak je v programe členskej schôdze zmena stanov, pozvánka musí obsahovať podstatu navrhovaných zmien .
 1. Prezident zvolá mimoriadnu členskú schôdzu :
 • ak o to požiadajú písomne členovia SFUL v počte najmenej 30 % členov z okamžitej členskej základne SFUL
 • ak ho o to písomne a s odôvodnením požiada revízna komisia združenia.
 1. Členská schôdza sa koná v sídle združenia , ak prezident neurčí iné vhodné miesto .
 2. O záležitostiach, ktoré neboli zaradené do navrhovaného programu členskej schôdze , možno rozhodnúť len so súhlasom 2/3 väčšinou na nej prítomných členov.

 

 

Článok 9.
platnosť rozhodnutí členskej schôdze.

 

 1. Členská schôdza prijíma platné rozhodnutia a uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, okrem prípadov, kde tieto stanovy vyžadujú dvojtretinovú väčšinu hlasov .

 

 1. Na schválenie rozhodnutia členskej schôdze o zmene stanov a o zrušení združenia je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov.

 

Článok 10.
Organizačné zabezpečenie členskej schôdze.

 

 1. Prípravu a všetky úkony potrebné pre úspešný priebeh členskej schôdze organizačne zabezpečí prezident .
  1. Prezentácia členov sa začína 60 minút pred časom začiatku konania členskej schôdze .
  2. Člen združenia – fyzická osoba musí predložiť :
 • platný preukaz totožnosti, členský preukaz SFUL a doklad o zaplatení ročného členského príspevku .
 1. Člen združenia – právnická osoba musí predložiť:
 • Platný preukaz totožnosti osoby oprávnenej konať v jeho mene,
 •  originál,  alebo úradne overenú kópiu výpisu člena z obchodného,  alebo iného registra, nie starší ako 15 dní
 • doklad o zaplatení ročného členského príspevku .
 1. splnomocnenec člena združenia , ktorým môže byť výlučne člen združenia musí predložiť :
 • písomné plnomocenstvo s úradne overeným podpisom člena združenia, ktorého zastupuje,
 • platný preukaz totožnosti splnomocnenca a doklad o zaplatení ročného členského príspevku splnomocniteľa .
 1. Splnomocnenie a stanovami požadované doklady musia byť odovzdané predsedovi členskej schôdze najneskôr do času otvorenia členskej schôdze uvedeného v pozvánke .

 

 1. Členovia združenia prítomní na členskej schôdzi sa zapisujú do listiny prítomných. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi prezident združenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov a táto je prílohou zápisnice.

 

Článok 11. 
Priebeh rokovania členskej schôdze .

 

 1. Po ukončení prezentácie predseda schôdze otvorí členskú schôdzu a navrhne zapisovateľa členskej schôdze , prípadne aj potrebný počet osôb poverených zrátaním hlasov ( skrutátorov ), volebnú a návrhovú komisiu.

 

 1. Členskej schôdzi v ďalšom priebehu predsedá a rokovanie riadi určený člen občianskeho združenia a jej priebeh, hlasovanie a ukončenie členskej schôdze pokračuje podľa obsahu programu uvedeného v pozvánke, prípadne doplnený o body schválené prítomnými členmi .
  1. O členskej schôdzi sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje :
 • identifikačné údaje občianskeho združenia ,
 • miesto a čas konania členskej schôdze,
 • opis prerokovania jednotlivých bodov programu členskej schôdze ,
 • rozhodnutia členskej schôdze s uvedením výsledku hlasovania v štruktúre za : proti : zdržal sa . ,
 • obsah protestov členov týkajúcich sa rozhodnutia členskej schôdze, ak o to protestujúci požiada .
 • podpisy prezidenta združenia a zapisovateľa členskej schôdze .
 1. K zápisnici sa priložia materiály k rokovaniu členskej schôdze a listina prítomných .
 2. Vyhotovenie zápisnice o členskej schôdzi zabezpečuje prezident do 30 dní od jej ukončenia a archivuje ju po celý čas trvania občianskeho združenia .

 

Článok 12.
výkon hlasovacieho práva a rozhodovanie na členskej schôdzi .

 

 1. Každý riadny člen občianskeho združenia má na členskej schôdzi jeden hlas. Každý hlas má rovnakú váhu. Pri hlasovaní sa neprihliada na hlasy tých členov združenia, ktorí nemajú uhradený členský príspevok na rok v ktorom sa koná členská schôdza. Takýto členovia nemôžu vykonávať hlasovacie právo.
  1. Na členskej schôdzi sa hlasuje podľa rozhodnutia členov hlasovacími lístkami verejne alebo tajne.
 2. Členská schôdza rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu . Hlasuje sa odovzdaním alebo zdvihnutím hlasovacieho lístka. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori alebo predseda volebnej komisie predsedovi a zapisovateľovi členskej schôdze. Predseda schôdze vyhlási výsledok hlasovania členskej schôdze ihneď po každom zrátaní hlasov.

 

 1. Členská schôdza prijíma svoje rozhodnutia formou uznesení. Platné uznesenie sa prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných prezentovaných členov okrem prípadov, kde tieto stanovy vyžadujú dvojtretinovú väčšinu hlasov .

 

 1. Na schválenie rozhodnutia členskej schôdze o zmene stanov a o zrušení združenia je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov.

 

Článok 13.
Výkonná rada občianskeho združenia

 

 1. Najvyšším orgánom SFUL medzi členskými schôdzami je výkonná rada SFUL, ktorá riadi a organizuje činnosť SFUL v zmysle uznesení členskej schôdze počas volebného obdobia.

 

 1. Výkonná rada SFUL rozhoduje o veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti členskej schôdze a je oprávnená k činnostiam, ktoré zabezpečia úspešný chod SFUL. Do jej kompetencií patrí:

 

 • zabezpečovať realizáciu uznesení členskej schôdze
 • hospodáriť s majetkom SFUL
 • riešiť pracovno-právne vzťahy k zabezpečeniu výkonu platených funkcií v SFUL
 • navrhovať funkcionárov SFUL
 • riadiť prácu SFUL
 • vydávať smernice SFUL
 • schvaľovať rozbory z letovej prevádzky, leteckých nehôd a incidentov členov a schvaľovať závery
 • prijímať nových členov
 • rušiť riadne členstvo, ak si člen neplní svoje povinnosti jednotlivo,  alebo súbežne počas posledných po sebe idúcich dvoch rokoch a do 30 dní nereaguje na avizovanie tejto skutočnosti a nedoplatí zmeškané príspevky
 • pripravovať a predkladať návrhy zmien Stanov SFUL členskej schôdzi
 • predkladať návrhy členskej schôdzi na udelenie Čestného členstva

 

 1. Výkonnú radu tvorí prezident a 8 členov SFUL, z toho štyroch členov volí členská schôdza a ďalší štyria členovia sú menovaní prezidentom podľa článku 17, odsek 1 týchto stanov do funkcií viceprezident pre zahraničné vzťahy, hlavný letový inšpektor, hlavný technik, vedúci výcvikového strediska SFUL. Pri kumulácii funkcií menovaných a volených členov výkonnej rady, počet hlasov je rovnaký ako počet kumulovaných funkcií.

 

 1. Zasadanie výkonnej rady SFUL zvoláva prezident spravidla raz za tri mesiace, navrhuje program a riadi jej priebeh. Výkonná rada SFUL je uznášania schopná pri účasti nadpolovičnej väčšiny jej členov a prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou jej prítomných členov.

 

 1. Prezident je povinný včas informovať predsedu revíznej komisie o konaní zasadania výkonnej rady a členovia revíznej komisie sú oprávnení zúčastniť sa rokovania výkonnej rady.

 

 

 

Článok 14.
Prezident občianskeho združenia.

 1. Prezident občianskeho združenia je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť združenia a koná v jeho mene. Prezident menuje a odvoláva funkcionárov SFUL, rozhoduje o všetkých záležitostiach samostatne , pokiaľ nie sú vyhradené zákonom, alebo stanovami do pôsobnosti výkonnej rady, alebo členskej schôdze.

 

 1. Prezidenta združenia volí a odvoláva členská schôdza na funkčné obdobie 3 rokov. Tá istá osoba môže byť do funkcie volená aj opakovane. Voľba a odvolanie sú účinné dňom rozhodnutia členskej schôdze.

 

 1. Spôsob odmeňovania prezidenta a refundáciu nákladov , ktoré vynaloží v súvislosti s činnosťou určí členská schôdza.

 

 1. Osoba zvolená za prezidenta združenia sa môže svojej funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa , kedy vzdanie sa prerokuje členská chôdza a bude zvolený nový prezident združenia.

 

 1. Ak združeniu hrozí vznik škody, je prezident, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný, alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť združenie , aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

 

Článok 15. 
Konanie v mene OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA.

 1. V mene združenia navonok koná prezident. Právne úkony v mene združenia podpisuje prezident samostatne tak, že k natlačenému, alebo napísanému názvu združenia pripojí svoj podpis s uvedením funkcie .
  1. Do právomoci prezidenta občianskeho združenia patrí to, že :
 • zvoláva riadnu a mimoriadnu členskú schôdzu , v lehotách a spôsobom upravených zákonom a stanovami ,
 • vykonáva uznesenia členskej schôdze a ostatné záležitosti, ktorými ho poverí členská schôdza ,
 • vykonáva vedenie združenia a zabezpečuje všetky jeho prevádzkové a organizačné záležitosti,
 • vystupuje v mene združenia v pracovno-právnych vzťahoch a všetkých ostatných zmluvných vzťahoch ,
 • zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva združenia ,
  • predkladá členskej schôdzi :
   • výročnú správu o činnosti, stave majetku a pláne činnosti združenie a to najmenej 1x ročne ; spolu s účtovnou závierkou, návrhom na rozdelenie zisku, alebo úhrade strát ,
   • informácie o skutočnostiach, ktoré môžu podstatne zmeniť činnosť, stav majetku a likviditu združenia ,
   • vo vzťahu k ostatným orgánom občianskeho združenia :
    • Revíznej komisii poskytuje všetky potrebné podklady a súčinnosť pri výkone jeho pôsobnosti
    • Predkladá podklady potrebné pre riadne vedenia účtovníctva združenia
    • Poskytuje informácie o skutočnostiach, ktoré môžu podstatne zmeniť činnosť, stav majetku a likviditu združenia .

 

Článok 16.
Revízna komisia OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA.

 1. Revízna komisia občianskeho združenia ( ďalej len „ RK „ ) je kontrolným orgánom združenia , ktorý dohliada na výkon pôsobnosti prezidenta, výkonnej rady a uskutočňovanie činnosti združenia a :

 

 • je oprávnená nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia a kontrolovať, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a uzneseniami členskej schôdze s právom vyžadovať vysvetlenia od orgánov združenia .
 • preskúma účtovnú závierku a výročnú správu prezidenta združenia a predkladá svoje vyjadrenie členskej schôdzi.
 • ak to vyžadujú záujmy združenia na členskej schôdzi navrhuje potrebné opatrenia .

 

 1. Členov RK volí a odvoláva členská schôdza. Tá istá osoba môže byť do funkcie volená aj opakovane . Voľba a odvolanie sú účinné dňom rozhodnutia členskej schôdze.

 

 1. Osoba zvolená za člena RK sa môže svojej funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa , kedy vzdanie sa prerokuje členská chôdza a bude zvolený nový člen RK. Ak k vzdaniu sa funkcie dôjde na zasadnutí členskej schôdze je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.

 

 1. Ak združeniu hrozí vznik škody, je každý člen RK , ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný, alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť združenie , aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie .

Článok 17.
Menovaní funkcionári občianskeho združenia.

 1. Hlavný technik, hlavný letový inšpektor, vedúci výcvikového strediska SFUL, inšpektor technik, letový inšpektor LŠZ a inštruktor LŠZ sú z členov SFUL menovaní do funkcie a z nej odvolávaní prezidentom SFUL.
 2. Pracovnú náplň a odmeny za prácu určuje Výkonná rada SFUL s dôrazom na zabezpečenie činností vyplývajúcich z ustanovení leteckého zákona, súvisiacich vyhlášok a nariadení, poverenia DÚ, smerníc SFUL a ostatných potrieb SFUL.
  1. Za svoju prácu sa menovaní funkcionári zodpovedajú Výkonnej rade SFUL.

 

Článok 18.
Zamestnanci občianskeho združenia.

 1. Okrem členov orgánov združenia môžu, ak to vyžadujú záujmy združenia a umožňuje to jeho finančná situácia, pôsobiť v rámci občianskeho združenia aj iné osoby v právnom postavení jej zamestnancov . Zamestnancov prijíma do pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy a odvoláva z pracovného pomeru prezident združenia až po odsúhlasení takéhoto zámeru výkonnou radou SFUL.

 

 1. Právne pomery zamestnancov , ich práva a povinnosti sa spravujú zákonníkom práce v platnom znení. Zamestnanci sú povinní rešpektovať pri svojej činnosti príkazy a pokyny prezidenta združenia a spravovať sa platnou legislatívou .

ČASŤ V.
ZRUŠENIE A ZÁNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA.

Článok 19.
Ukončenie činnosti združenia.

 1. Združenie zaniká :
  1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
  2. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení v zmysle § 12 ods. 1/, písm. b/, a ods. 3 – 5 / zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov platnom znení.

 

 1. O spôsobe dobrovoľného rozpustenia,  alebo zlúčenia s iným združením, rozhoduje členská schôdza v súlade s článkom 8 bod 3/ týchto stanov. Na základe rozhodnutia členskej schôdze prezident občianskeho združenia oznámi zánik združenia do 15 dní príslušnému ministerstvu.

 

 1. Ak neprejde po dobrovoľnom rozpustení združenia celý jej majetok na právneho nástupcu, vykoná sa likvidácia združenia analogicky podľa § 70 až § 75a Obchodného zákonníka. Likvidátora volí a odvoláva členská schôdza.

 

 1. Pri dobrovoľnom zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. O spôsobe a forme majetkového vysporiadania rozhodne členská schôdza súčasne s rozhodnutím o zániku združenia, so zohľadnením aktuálnej majetkovej situácie združenia tak, aby vysporiadací podiel pripadajúci na jednotlivých členov združenia bol rovnaký. Vysporiadanie vykoná likvidátor , ktorý po uspokojení nárokov prípadných veriteľov likvidačný zostatok rozdelí medzi členov združenia rovným dielom.

 

 1. Pri zániku združenia podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov platnom znení vykoná jeho majetkové vysporiadanie 4) likvidátor určený ministerstvom.

 

 1. Zánik združenia oznámi ministerstvo príslušnému štatistickému úradu do 7 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedelo.

 

 

ČASŤ VI.

OSOBITNÉ USTANOVENIA.

Článok 20 .
Doplňovanie a zmena stanov.

 

 1. Stanovy sa môžu meniť a dopĺňať výlučne na základe rozhodnutia členskej schôdze. Iniciovať zmenu stanov môžu iba členovia združenia,  alebo členovia orgánov združenia. Návrhy zmien stanov sa predkladajú písomne prezidentovi združenia . Po ich vyhodnotení predkladá prezident návrh zmien na schválenie členskej schôdzi.

 

 1. O prijatí doplnku,  alebo inej zmeny týchto stanov rozhoduje členská schôdza dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov a prezident je povinný po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá.

 

 1. Každú zmenu stanov oznámi prezident združenia písomne ministerstvu do 15 dní od jej schválenia a pripojí vo dvoch vyhotoveniach text zmeny.

 

ČASŤ VII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

Článok 21. 
Všeobecné výkladové pravidlo.

 

 1. Pokiaľ tieto stanovy neupravujú niektorú otázku fungovania občianskeho združenia osobitným spôsobom, spravuje sa riešenie takýchto otázok ustanoveniami zákona číslo 83/1990 Zb. – o združovaní občanov v platnom znení , prípadne ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

 

 1. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia stanov stanú neplatnými,  alebo spornými, použije sa také ustanovenie zákona číslo 83/1990 Zb. – o združovaní občanov v platnom znení, prípadne inej osobitnej právnej úpravy , ktoré je takýmto ustanoveniam svojou povahou a účelom najbližšie.

 

 1. Písomné vyhotovenie týchto stanov zabezpečil prezident združenia na základe rozhodnutia členskej schôdze konanej dňa 25. 02. 2017 a týmto dňom stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť.

 

 1. Stanovy boli vyhotovené v piatich exemplároch, z ktorých 2 kusy budú použité pre potreby ministerstva vnútra SR a 2 kusy budú uložené pre potreby členov u predsedu združenia a 1 kus bude uložený v archíve združenia.

© 2011 Slovenská Federácia Ultraľahkého Lietania

 

 

Na stiahnutie: 

 

© Copyright 2011 - 2018 SFUL. Všetky práva vyhradené. Zdielanie:
Stránky generuje redakčný systém Fornix CMS od spoločnosti VOXEL, s.r.o.